Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Διοργάνωση μιας Εθνικής Εκδήλωσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (παραδοτέο 4.3.1), ενός Συμμετοχικού Εργαστηρίου Τοπικών Ενδιαφερομένων (παραδοτέο 5.2.2) και ενός Φόρουμ σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (παραδοτέο 5.2.3)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED».
Destimed+ Έργα Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Διοργάνωση μιας Εθνικής Εκδήλωσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (παραδοτέο 4.3.1), ενός Συμμετοχικού Εργαστηρίου Τοπικών Ενδιαφερομένων (παραδοτέο 5.2.2) και ενός Φόρουμ σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (παραδοτέο 5.2.3)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED».

Αναθέτουσα αρχή Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τίτλος Παραδοτέου «Διοργάνωση μιας Εθνικής Εκδήλωσης  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (παραδοτέο 4.3.1), ενός Συμμετοχικού Εργαστηρίου Τοπικών Ενδιαφερομένων (παραδοτέο 5.2.2) και ενός Φόρουμ σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (παραδοτέο 5.2.3)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED»
Είδος διαδικασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

–     τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και 4782/2021 (άρθρα 118 & 120 περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών).

–     την υπ’ αριθμ. 122/04-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου DESTIMED PLUS.

–     την τελευταία έκδοση του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου (Αpplication Form) του έργου.

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 14.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022
Τόπος κατάθεσης των προσφορών Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο