Μήνας: Αύγουστος 2021
Προσκλήσεις

Προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Λογιστική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Read More
Έργα

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για τη ΣΜΕ 03/2021 (έργο ALTER ECO PLUS)

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για τη ΣΜΕ 03/2021 (έργο ALTER ECO PLUS): ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 03-2021

Read More
Έργα

Το 5ο Newsletter του έργου WINTER MED στα Ελληνικά

Εστιάζοντας στο 2οΔιακρατικό Εργαστήρι Στις 30 Ιουνίου 2021, το έργο WINTERMED οργάνωσε και υλοποίησε διαδικτυακά το 2ο Διακρατικό Εργαστήρι για.

Read More
Μετάβαση στο περιεχόμενο