Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Διοργάνωση Εκδήλωσης Δικτύωσης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου LABELSCAPE (Πρόγραμμα INTERREG MED) στις Βρυξέλλες»
Έργα Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Διοργάνωση Εκδήλωσης Δικτύωσης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου LABELSCAPE (Πρόγραμμα INTERREG MED) στις Βρυξέλλες»

Αναθέτουσα αρχή Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου
Τίτλος Παραδοτέου «Διοργάνωση Εκδήλωσης Δικτύωσης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου  LABELSCAPE στις Βρυξέλλες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης 5.6 του έργου (Πρόγραμμα INTERREG MED).
Είδος διαδικασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

–        τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4782/2021.

–        την υπ’ αριθμ. 122/04-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου  LABELSCAPE.

–        την τελευταία έκδοση του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου  του έργου (Αpplication Form)  με κωδικό ΜΕD 5207.

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 14.300 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022
Τόπος κατάθεσης των προσφορών Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο