Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή
Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου συμμετέχει από κοινού με άλλους 11 φορείς από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Γαλλία, την Σλοβενία, την Ισπανία και την Πορτογαλία στο έργο «COCREATE: Δημιουργία ενός δικτύου ανταγωνιστικών cluster στην περιοχή της Μεσογείου με τη συμβολή του δημιουργικού κλάδου».

 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα της δράσης 3.7. με τίτλο “Αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων”, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. καλείται να ορίσει ένα άτομο το οποίο θα συμμετάσχει και θα συμβάλει στην υλοποίηση των παρακάτω επιμέρους δράσεων:

 1. Ως μέλος μιας ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής αποτελούμενης από εμπειρογνώμονες που θα είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων του έργου.
 2. Στην εκπόνηση από κάθε εταίρο μιας ενδιάμεσης και τελικής ειδικής έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με τις δραστηριότητες για το cluster, τις ΜμΕ και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
 3. Στην εκπόνηση μιας τελικής έκθεσης αξιολόγησης.

 

Το παραδοτέο της συγκεκριμένης δράσης D.3.7.1: «Τελική έκθεση αξιολόγησης» θα συνοψίσει τα αποτελέσματα των πιλοτικών δραστηριοτήτων για το cluster, τις ΜμΕ και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που υλοποιήθηκαν από κάθε εταίρο και την κρίση της συμβουλευτικής επιτροπής γι’ αυτά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποστολή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητο συμβούλιο που θα είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 3 διαφορετικούς τύπους πιλοτικών δράσεων:

 1. Πιλοτική δράση 1ο βήμα: μέθοδοι δοκιμής για τη δημιουργία μοντέλων διακλαδικών cluster
 2. Πιλοτική δράση 2ο βήμα: δραστηριότητες γόνιμης αλληλεπίδρασης που απευθύνονται στις ΜμΕ
 3. Πιλοτική δράση 3ο βήμα: απευθύνεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Καθήκοντα

 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων
 • Επικύρωση τελικής έκθεσης αξιολόγησης πιλοτικής δράσης
 • Συμμετοχή στην πρώτη και στην τελική συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής

 

Μέλη

Κάθε εταίρος του έργου θα ορίσει 1 (ένα) ανεξάρτητο μέλος που θα συμμετάσχει στην Συμβουλευτική Επιτροπή.

Συνολικά θα οριστούν 11 μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε επίπεδο έργου.

Γενικές Προϋποθέσεις:

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο.
 2. Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της δημιουργικής, πολιτιστικής ή στον τομέα της παραδοσιακής βιομηχανίας ή τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε φορέα υποστήριξης επιχειρήσεων.
 3. Απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.
 4. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επίσημη γλώσσα του έργου).
 5. Πλήρης διαθεσιμότητα για την υλοποίηση των προς ανάθεση καθηκόντων.
 6. Δυνατότητα έκδοσης ΤΠΥ.

Φόρτος εργασίας ανά καθήκον

Καθήκον Μονάδα Αρ. Μονάδων
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων Ανθρωποημέρα 4
Επικύρωση τελικής έκθεσης αξιολόγησης πιλοτικής δράσης Ανθρωποημέρα 4
Συμμετοχή στην πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ζάγκρεμπ, Κροατία) Ανθρωποημέρα 1
Συμμετοχή στην τελική συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Βενετία Ιταλία) Ανθρωποημέρα 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

 

Σημειώνεται ότι:

 • η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Ζάγκρεμπ και στη Βενετία, όπως αυτές αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, είναι υποχρεωτική.
 • Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 3.000€ πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνει όλα τα κόστη μεταφοράς (αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια τρένου, ΜΜΜ κτλ.), διαμονής και σίτισης που θα προκύψουν από την συμμετοχή σε κάθε μία από τις δύο προαναφερθείσες συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: kchristofakis@otenet.gr   elnikitara@otenet.gr.

 

Ως τελική ημερομηνία παραλαβής δηλώσεων ενδιαφέροντος ορίζεται η Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018.

Μετάβαση στο περιεχόμενο