ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 01/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 01/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Την εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. 3449/05-02-2018 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και στα ΝΠΙ∆αυτών».
  5. Την υπ’ αριθμ. 105/22-06-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.Ανακοινώνει

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ρόδο, με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης: «Αν.∆ι.Κατ.: Καταδυτικές ∆ιαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, συνολικής διάρκειας έως 04/06/2021. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

201

Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Ν.Α. (Ρόδος)

ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.

6 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Επικοινωνίας και ΜΜΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών.
  2. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
  3. Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
  4. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένων,β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Παρουσιάσεις και δ) Υπηρεσίες διαδικτύου.

6.Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον οχτώ (8) ετών στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε οργανισμούς ή εταιρίες Ο.Τ.Α.

πρώτου (α`) ή δεύτερου βαθμού (β`).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1, 2, 5, 6 και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση ΣΜΕ_ΑΝΔΙΚΑΤ

Παραρτήματα:
Μετάβαση στο περιεχόμενο