Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Αναφορά Καταγραφής, Χαρτογράφησης και Έκθεσης Κατάρτισης Επιχειρηματικού Σχεδίου της περιοχής της Πιλοτικής Δράσης που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 3.1 του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED»
Έργα Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Αναφορά Καταγραφής, Χαρτογράφησης και Έκθεσης Κατάρτισης Επιχειρηματικού Σχεδίου της περιοχής της Πιλοτικής Δράσης που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 3.1 του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Αναφορά Καταγραφής, Χαρτογράφησης και Έκθεσης Κατάρτισης Επιχειρηματικού Σχεδίου της περιοχής της Πιλοτικής Δράσης που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 3.1 του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED»

Αναθέτουσα αρχή Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τίτλος Παραδοτέου «Αναφορά Καταγραφής, Χαρτογράφησης και Έκθεσης Κατάρτισης Σχεδίου Δράσεων και Επιχειρηματικού Σχεδίου της περιοχής της Πιλοτικής Δράσης που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 3.1 του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED».
Είδος διαδικασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

–     τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 118.

–     την υπ’ αριθμ. 122/04-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου DESTIMED PLUS.

–     την τελευταία έκδοση του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου (Αpplication Form) του έργου.

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 8.200 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 23 Αυγούστου 2020
Τόπος κατάθεσης των προσφορών Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και όχι για μέρος αυτών.
Kατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Μετάβαση στο περιεχόμενο