Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.1 του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED»
Έργα Προσκλήσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.1 του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED»

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Δημιουργία, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.1 του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη

Προϋπολογισμός: 53.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Συνοπτικά Στοιχεία

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2762/16-06-2020
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Δημιουργία, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.1 του

έργου DESTIMED PLUS»

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

DESTIMED PLUS: «Οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου: Από την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό έως την προώθηση και την πολιτική υποστήριξη» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG

MED 2014-2020

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής
 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για τη ∆ημιουργία, Παρακολούθηση και ∆οκιμή ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών

Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες παροχής τουριστικών πληροφοριών (CPV 63513000-8), Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες (CPV 63510000-7), Υπηρεσίες έρευνας αγοράς (CPV 79310000-0), Υπηρεσίες προώθησης (CPV

79342200-5), Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων (CPV: 71241000-9)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ /

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ:

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο προϋπολογισμός του έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται σε 53.000€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά

15% από Εθνικούς Πόρους

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη του έργου στις

30 Ιουνίου 2022, πλην της περίπτωσης να παραταθεί το έργο μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής του προγράμματος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

29-06-2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο, Πλ. Ελευθερίας 1, 1ος όροφος, Τ.Κ. 85131,

Ρόδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Στον σύνδεσμο παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ DESTIMEDPLUS

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣEIΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο