Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στα παραδοτέα 3.2.3 και 3.2.4 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
Έργα Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στα παραδοτέα 3.2.3 και 3.2.4 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στα παραδοτέα 3.2.3 και 3.2.4 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Αναθέτουσα αρχή Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 2)
Τίτλος παραδοτέων 3.2.3 Ανάλυση νομοθετικών απαιτήσεων και περιορισμών (περιβαλλοντικών, χωροταξικών, κ.ά., ανά περιοχή-στόχος στον ελληνικό χώρο και σύγκριση με τις αντίστοιχες πρόνοιες στην Κύπρο)

3.2.4  Επιλογή κατάλληλων θέσεων για δημιουργία καταδυτικών διαδρομών μέσω μοντέλου καταλληλότητας (suitability model) και εκτίμηση φέρουσας ικανότητας αυτών

Είδος διαδικασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται  στα παραδοτέα 3.2.3 και 3.2.4,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

·   τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 118

·    την υπ’ αριθμ. 104/23-03-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την αποδοχή υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης ΑνΔιΚαΤ.

·    την υπ’ αριθμ. 110/21-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός των υπό ανάθεση δράσεων ανέρχεται στις  17.400 ευρώ, μη  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση έργου Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
Χρόνος υλοποίησης ·   Παράδοση της ανάλυσης νομοθετικών απαιτήσεων και περιορισμών (περιβαλλοντικών, χωροταξικών, κ.ά.)  ανά περιοχή-στόχος στον ελληνικό χώρο και σύγκριση με τις αντίστοιχες πρόνοιες στην Κύπρο τον Φεβρουάριο 2019.

·   Παράδοση του μοντέλου καταλληλότητας (suitability model) για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων για την δημιουργία καταδυτικών διαδρομών και εκτίμηση φέρουσας ικανότητας αυτών τον Μάιο 2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  Πέμπτη 2911-2018
Τόπος κατάθεσης των προσφορών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Πλατεία Ελευθερίας 1, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-Διοικητήριο, 2ος όροφος)
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και όχι για μέρος αυτών.

 

Kατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Μετάβαση στο περιεχόμενο