Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στο παραδοτέο 3.2.1 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
Έργα Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στο παραδοτέο 3.2.1 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στο παραδοτέο 3.2.1 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Αναθέτουσα αρχή Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 2)
Τίτλος παραδοτέων 3.2.1 Καταγραφή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (ανά περιοχή-στόχος), προσδιορισμός και τεκμηρίωση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των θέσεων ανάπτυξης των πιλοτικών δράσεων. Καταγραφή απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς / μετακίνησης, διαμονής και υγείας στις περιοχές-στόχος, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών για ΑμΕΑ.
Είδος διαδικασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στο παραδοτέο 3.2.1,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

·    τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 118

·      την υπ’ αριθμ. 104/23-03-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την αποδοχή υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης ΑνΔιΚαΤ.

·   την υπ’ αριθμ. 110/21-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την έγκριση των όρων και της δημοσίευσης της πρόσκλησης

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός των υπό ανάθεση δράσεων ανέρχεται στις  13.000 ευρώ, μη  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση έργου Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
Χρόνος υλοποίησης ·   Παράδοση της καταγραφής της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) τον  Ιανουάριο 2019.

·   Παράδοση της καταγραφής απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς / μετακίνησης, διαμονής και υγείας στις περιοχές-στόχος, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών για ΑμΕΑ τον Φεβρουάριο 2019.

·   Παράδοση της μελέτης προσδιορισμού και τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των θέσεων ανάπτυξης των πιλοτικών δράσεων  τον Μάρτιο 2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  28-11-2018
Τόπος κατάθεσης των προσφορών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Πλατεία Ελευθερίας 1, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-Διοικητήριο, 2ος όροφος)
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και όχι για μέρος αυτών.

 

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μετάβαση στο περιεχόμενο