Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αγορά θόλου και συναφούς εξοπλισμού προβολής video στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.3 της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ
Έργα Προσκλήσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αγορά θόλου και συναφούς εξοπλισμού προβολής video στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.3 της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αγορά θόλου και συναφούς εξοπλισμού προβολής video 180ο στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αγορά θόλου και συναφούς εξοπλισμού προβολής video 180ο στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.3 της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 32.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 04/11/2019 και ώρα 11:00
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και όχι για μέρος αυτών.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04/11/2019, ημέρα Δευτέρα στο γραφείο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό με την υπ’ αριθ. 118/07-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00΄ πρωινή της ημέρας αυτής.

Στον σύνδεσμο παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΟΛΟΣ ΑΝΔΙΚΑΤ

Μετάβαση στο περιεχόμενο