ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 02/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έργα Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 02/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. N.A.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  5. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 3955/21-01-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7).
  6. Την υπ’ αριθμ. 118/07-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «RECREATE – REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs», του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE, συνολικής διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι και την λήξη του έργου (31/12/2022) . Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

201 Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Ν.Α.

(Ρόδος)

ΠΕ Οικονομολόγων 18 μήνες (με δυνατότητα παράτασης) 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
201 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Α.Ε.Ι.

2. Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Οικονομολόγου ή Βεβαίωση εγγραφής μέλους Οικονομικού Επιμελητηρίου

3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συνάφεια αντικειμένου

4. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

5. Γνώση Γερμανικής Γλώσσας

6. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

7.Εξειδικευμένη Εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε Ο.Τ.Α. πρώτου (α`) η δεύτερου (β`) βαθμού, οργανισμούς ή εταιρίες Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αρίθμ. 1, 2, 3, 4, 6, και τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία.

 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγου πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο