ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Την εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. 3449/05-02-2018 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και στα ΝΠΙ∆αυτών».
 5. Την υπ’ αριθμ. 107/18-07-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.Ανακοινώνει

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ρόδο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «PGI05254, EUREGA – EUropean REgions of GAstronomy building resilience and creating economic growth», του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής συνεργασίας INTERREG EUROPE, συνολικής διάρκειας έως 31/05/2022. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

301

Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Ν.Α. (Ρόδος)

ΠΕ Οικονομολόγων

∆ύο έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι και την λήξη του έργου

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

301

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΠΕ Οικονομολόγων
 2. Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση εγγραφής μέλουςστο Οικονομικό Επιμελητήριο.
 3. Τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία
 4. Εξειδικευμένη εμπειρία:

α) Ως υπεύθυνος έργου στην υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και INTERREG.

β) Σε διεθνή Οικονομικό Οργανισμό.

 1. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων,β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αρίθμ. 1, 2, 3, 5, 6 και τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο