Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του παραδοτέου Familiarization Trip (fam trip – ταξίδι εξοικείωσης) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 του έργου DESTIMED PLUS (Πρόγραμμα INTERREG MED).
Destimed+ Έργα Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του παραδοτέου Familiarization Trip (fam trip – ταξίδι εξοικείωσης) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 του έργου DESTIMED PLUS (Πρόγραμμα INTERREG MED).

Αναθέτουσα αρχή Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τίτλος Παραδοτέου Οργάνωση και υλοποίηση του παραδοτέου Familiarization Trip (fam trip – ταξίδι εξοικείωσης) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 του έργου DESTIMED PLUS (Πρόγραμμα INTERREG MED).
Είδος διαδικασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

–     το άρθρο 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/τ. Α΄/8-8-2016) όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ.36/τ. Α’/9-3-2021)

–     την υπ’ αριθ. 122/04-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου DESTIMED PLUS

–     την υπ’ αριθ. 157/18-05-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την έγκριση αποστολής της παρούσας πρόσκλησης,

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 10.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο