Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την δράση 3.2.5 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού
Έργα Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την δράση 3.2.5 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την δράση 3.2.5 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Αναθέτουσα αρχή Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 2)
Τίτλος παραδοτέων 3.2.5  Διενέργεια ενός survey στην αρχή του έργου και ενός στο τέλος για να συγκριθούν οι επιπτώσεις που είχαν οι δράσεις στην αλλαγή της αντίληψης του έργου από τους κοινωνικούς εταίρους
Είδος διαδικασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στο παραδοτέο 3.2.1,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

·    τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 118

·      την υπ’ αριθμ. 104/23-03-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την αποδοχή υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης ΑνΔιΚαΤ.

·   το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της πράξης με κωδικό MIS  5031845

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός των υπό ανάθεση δράσεων ανέρχεται στις  10.000 ευρώ, μη  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση έργου Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
Χρόνος υλοποίησης ·   Παράδοση του πρώτου survey τον Ιούλιο 2019

·   Παράδοση του δεύτερου survey κατά την λήξη της πράξης τον Μάιο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  Τρίτη 21 Μαΐου 2019
Τόπος κατάθεσης των προσφορών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Πλατεία Ελευθερίας 1, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-Διοικητήριο, 2ος όροφος)
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και όχι για μέρος αυτών.

 

Kατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Μετάβαση στο περιεχόμενο