Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Νοτίου Αιγαίου με στόχο τον βιώσιμο τουρισμό καθ όλη την διάρκεια του χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του έργου WINTER MED, του Προγράμματος INTERREG MED».
Έργα Προσκλήσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Νοτίου Αιγαίου με στόχο τον βιώσιμο τουρισμό καθ όλη την διάρκεια του χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του έργου WINTER MED, του Προγράμματος INTERREG MED».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Νοτίου Αιγαίου με στόχο τον βιώσιμο τουρισμό καθ όλη την διάρκεια του χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του έργου WINTER MED, του Προγράμματος INTERREG MED».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη

 

Προϋπολογισμός: 20.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Συνοπτικά Στοιχεία

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   2793/2110-2020
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Νοτίου Αιγαίου με στόχο τον βιώσιμο τουρισμό καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του έργου WINTER MED, του Προγράμματος INTERREG MED»
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: WINTER MED: «Δίκτυο Χειμερινών Νήσων για Τουριστική Εμπειρία καθ’ όλο τον χρόνο στη Μεσόγειο» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Νοτίου Αιγαίου με στόχο τον βιώσιμο τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες έρευνας αγοράς (CPV 79310000-0), Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων (CPV: 71241000-9)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ: Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται σε 20.000€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και την 31η Μαΐου 2021, πλην της περίπτωσης να παραταθεί η συγκεκριμένη δράση μετά από σχετική έγκριση του εταιρικού σχήματος του Έργου ή/και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02-11-2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Πλ. Ελευθερίας 1, 2ος όροφος, Τ.Κ. 85131, Ρόδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02-11-2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 Στον σύνδεσμο παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ WINTERMED

Μετάβαση στο περιεχόμενο