ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 05/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έργα Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 05/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. N.A.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  5. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 10072/18-02-2020 (ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π).
  6. Την υπ’ αριθμ. 132/09-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης: «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή της έως την ημερομηνία λήξης της πράξης (21/06/2021) ή ενδεχόμενης παράτασης αυτής. Στο πλαίσιο της πράξης αυτής θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησηςΤόπος εκτέλεσηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
401Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Ν.Α. (Ρόδος)ΠΕ ΟικονομολόγωνΈως τις 21/06/2021, με δυνατότητα παράτασης1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησηςΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
401ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομολόγων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
2. Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών σχετικό με τους θεματικούς στόχους και τους άξονες της πράξης (Περιβάλλον)
3. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
5. Ελάχιστη εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σε ΟΤΑ ‘Α και ‘Β Βαθμού ή εταιρείες αυτών

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθμ. 1, 2, 4 και τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Παραρτήματα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο