Προκήρυξη Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου , στο πλαίσιο της πράξης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ
Προσκλήσεις

Προκήρυξη Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου , στο πλαίσιο της πράξης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου, στο πλαίσιο της πράξης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ (Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA«Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020)», συνολικού προϋπολογισμού 169.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% (CPV:72312000-5  Υπηρεσίες Εισαγωγής Δεδομένων).

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ημερομηνία Έναρξης

Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ

 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ

Ημερομηνία :

 

09/11 /2018

Ημερομηνία :

 

26 /11 /2018

Ημερομηνία :

 

03/12 /2018

Διάρκεια έργου Παραρτήματα Διακήρυξης  
12 μήνες από ενάρξεως σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη της πράξης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ

 

 

Α,Β,Γ,Δ,Ε, ΣΤ, Ζ

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου: Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου, στο πλαίσιο της πράξης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ (Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος» 2014-2020)
Είδος Διαδικασίας: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.
Διάρκεια του Έργου: Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την ημερομηνία λήξης της πράξης
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 169.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Κωδικός NUTS : GR421
Χρηματοδότηση: Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Αντικείμενο Σύμβασης με βάση το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις: Κωδικός CPV

72312000-5  Υπηρεσίες Εισαγωγής Δεδομένων

Παραλαβή Διακήρυξης: Σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. http://www.readsa.gr
Προθεσμία για υποβολή Διευκρινήσεων επί των όρων της Διακήρυξης Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των  προθεσμιών του άρθρου 4.2 της παρούσης δεν εξετάζονται. H Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, εντός του διαστήματος που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστημα και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, μέσω του Συστήματος, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και στην Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013), και στο Ν. 4412/2016.

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν τον διαγωνισμό και που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά (άρθρο 6).

 

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο