ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 04/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 04/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Την εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. 3449/05-02-2018 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και στα ΝΠΙ∆αυτών».
  5. Την υπ’ αριθμ. 109/10-10-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.Ανακοινώνει

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ρόδο, με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ ΙΙ: Ψηφιοποίηση και Προσβασιμότητα Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό)», του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, συνολικής διάρκειας έως 19/02/2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

201

Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Ν.Α.

(Ρόδος)

ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας Μέχρι την λήξη του έργου 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Πτυχίο ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο του έργου (Ιστορική έρευνα, ιστορική τεκμηρίωση, νέες τεχνολογίες, ψηφιοποίηση κτλ)
  3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

  1. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθμό 1, 3, 4.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο