Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 3: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης»
Έργα Προσκλήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 3: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έργο: Επιλογή αναδόχου του Υποέργου 3: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης», στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης -Πιστοποίησης». Η δαπάνη για την υπό ανάθεση υπηρεσία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 23/12/2022 26/12/2022,

ώρα 00:01

11/01/2023,

ώρα 17:00

80500000-9

Συμπληρωματικοί:

79132000-8

79414000-9

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, και Ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Συστημικός Αύξων Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 178923

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 214.720 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης:

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

Μετάβαση στο περιεχόμενο