ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 05/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έργα Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 05/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «LIFE21-CET-LOCAL-GENERA»  που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα (LIFE) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομολόγων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

2. Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών σχετικό με τους θεματικούς στόχους και τους άξονες του έργου (Περιβάλλον)

3. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

5. Ελάχιστη εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (3) τριών ετών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σε ΟΤΑ ‘Α και ‘Β Βαθμού ή εταιρείες αυτών

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αρίθμ. 1, 2, 3, 4.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΠΕ Οικονομολόγων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο