Δελτίο Τύπου Κάρπαθος
Destimed+

Δελτίο Τύπου Κάρπαθος

Ρόδος, 31/08/2020

Δελτίο Τύπου

Διοργανώθηκε χθες με επιτυχία από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. η εκδήλωση συμμετοχικού σχεδιασμού για τη δημιουργία του Τοπικού Cluster Οικοτουρισμού (Local Ecotourism Cluster) για την παρακολούθηση της πιλοτικής δράσης του έργου DESTIMEDPLUS.

 Στο πλαίσιο του Παραδοτέου Α.1, η ΕΞΕΛΙΞΙΣ διοργάνωσε την εκδήλωση συμμετοχικού σχεδιασμού στην Κάρπαθο Δωδεκανήσου, την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, στις 12:30 στο Επαρχείο Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής προσδιορίστηκαν και καταγράφηκαν οι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό (τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί). Οι φορείς αυτοί κλήθηκαν επίσημα να συμμετάσχουν ως μέλη του LEC.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ανήκαν κατά κύριο λόγο στον τουριστικό τομέα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενδεχομένως να συμμετάσχουν στον καθορισμό και την εφαρμογή του οικοτουριστικού προϊόντος που θα παραχθεί κατά την πιλοτική δράση του έργου. 

Για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, η ΕΞΕΛΙΞΙΣ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

Σημαντική ήταν η παρουσία των ενδιαφερόμενων φορέων. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι εξής φορείς:

  • Έπαρχος Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου
  • Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου
  • Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου 
  • Ειδικός συνεργάτης Τουρισμού Δήμου Καρπάθου
  • Ένωση Ξενοδόχων Καρπάθου
  • Γραφείο Γενικού Τουρισμού «Karpathos Travel» στην Κάρπαθο.

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης, συντονισμού και γραμματείας της εκδήλωσης με την επιτόπια παρουσία τριών μελών της Ομάδας Έργου της ΕΞΕΛΙΞΙΣ, του κου Νικόλαου Χαλκιά (Συντονιστής-Υπεύθυνος έργου), του κου Ιάκωβου Γρύλλη (Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου) και του κου Μιχάλη Ρεΐση (Μέλος ομάδας έργου).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και των παραπάνω υπηρεσιών, ο Ανάδοχος πραγματοποίησε δύο εισηγήσεις:

  • Ο κος Χαλκιάς παρουσίασε τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη δημιουργία του οικοτουριστικού πακέτου, στο πλαίσιο του έργου DestiMED PLUS, το σκοπό της δημιουργίας του Τοπικού Cluster Οικοτουρισμού (Local Ecotourism Cluster – LEC), τους ρόλους και τις αρμοδιότητές του και τα εν δυνάμει οφέλη από το έργο στους παρευρισκόμενους. 
  • Ο κος Ρεΐσης παρουσίασε αναλυτικά την αρχική πρόταση του 5ήμερου οικοτουριστικού πακέτου διακοπών που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του DestiMED PLUS. Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του αρχικού προτεινόμενου προγράμματος των δραστηριοτήτων εναλλακτικού και συμμετοχικού τουρισμού και πολιτισμού ανά ημέρα. 

Στη συνέχεια, μετά το πέρας των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες φορείς εκδήλωσαν τη συμφωνία τους με τους στόχους του έργου καθώς και την επιθυμία τους να είναι μέλη του Τοπικού Cluster Οικοτουρισμού (Lοcal Ecotourism Cluster – LEC)  υπό το κοινό όραμα και τις κοινές αξίες που το διέπει.

Έτσι, η ΕΞΕΛΙΞΙΣ δημιούργησε με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής το LEC, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο και σύμφωνα με τις οδηγίες του «Εγχειριδίου MEET», το οποίο αποτελεί βασικό βοηθητικό οδηγό για την υλοποίηση του έργου, το Τοπικό Cluster Οικοτουρισμού (Lοcal Ecotourism Cluster – LEC).

Κατόπιν, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τους συμμετέχοντες φορείς επί της αρχικής πρότασης του οικοτουριστικού πακέτου. Οι συμμετέχοντες, ως μέλη του LEC πλέον κατέθεσαν προφορικά τις προτάσεις τους. Τέλος, συμφωνήθηκε η ηλεκτρονική αποστολή της επικαιροποιημένης πρότασης με την ενσωμάτωση των προτάσεών τους στα μέλη του LEC, προκειμένου να καταθέσουν και γραπτώς ενδεχόμενες πρόσθετες προτάσεις με στόχο τον εμπλουτισμό και τη βελτίωσή του, μέχρι την τελική διαμόρφωση της 1ης έκδοσης του πακέτου οικοτουρισμού για το νησί της Καρπάθου στο πλαίσιο του DestiMED PLUS.

Το έργο DestiMED PLUSEcotourism in Mediterranean Destinations. From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support – Οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου: Από την παρακολούθηση και το σχεδιασμό έως την προώθηση και την υποστήριξη των πολιτικών – του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg MED, στο οποίο η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετέχει ως Εταίρος έχει ως βασικό άξονα τον μετασχηματισμό του οικοτουρισμού σε μια γνήσια εναλλακτική των προκλήσεων του τουρισμού στην Μεσόγειο, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η συνεργασία για τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής, προωθώντας παράλληλα ένα νέο μοντέλο οικοτουρισμού στην αγορά, μέσω της ανάπτυξης προϊόντων οικολογικής τουριστικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας και καινοτόμων εργαλείων για τη διαχείριση των επιπτώσεών τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο