ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έργα Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. N.A.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  5. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 10072/18-02-2020 (ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π).
  6. Την υπ’ αριθμ. 131/28-08-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «WINTERMED: Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean» του Προγράμματος Διακρατικής συνεργασίας INTERREG MED, συνολικού Π/Υ 230.000 €. Διάρκεια της σύμβασης δεκαπέντε (15) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι και την ημερομηνία λήξης του έργου (30/06/2022) ή ενδεχόμενης παράτασης αυτού. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησηςΤόπος εκτέλεσηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
601Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Ν.Α. (Ρόδος)ΠΕ Οικονομολόγων15 μήνες (με δυνατότητα παράτασης)1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησηςΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
601ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΠΕ Οικονομολόγων
2. Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση εγγραφής μέλους στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
3. Τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία
4. Τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
5. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
6. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αρίθμ. 1, 2, 5, 6 και τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση ΣΜΕ

Παραρτήματα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο