Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών Διαπεριφερειακής Διοίκησης-Διαχείρισης και Συντονισμού στη Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην υλοποίηση του έργου «REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs» και ακρωνύμιο “RECREATE”
Προσκλήσεις

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών Διαπεριφερειακής Διοίκησης-Διαχείρισης και Συντονισμού στη Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην υλοποίηση του έργου «REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs» και ακρωνύμιο “RECREATE”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Διαπεριφερειακής Διοίκησης-Διαχείρισης και Συντονισμού στη Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην υλοποίηση του έργου «REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs» («Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών») και ακρωνύμιο “RECREATE”

ΤYΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :              Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  η οποία θα λάβει υπόψη την σταθερή τιμή του προϋπολογισμού του έργου και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Ελλάδος   υποβολής των προσφορών Ημερομηνία και ώρα Ελλάδος  αποσφράγισης των προσφορών  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημέρα/Μήνας/Έτος Ημέρα Εβδομάδας και Ώρα Ελλάδος  

Πέμπτη  4 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00 μ.μ.

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, Πλατεία Ελευθερίας 1,  Ρόδος
04/10/2018 Πέμπτη, 11:30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλατεία Ελευθερίας 1

 

Προϋπολογισθείσα  Δαπάνη:  52.000,00  €  πλέον  ΦΠΑ  24%  (προϋπολογισμός  με  ΦΠΑ: 64.480,00€)

Η διάρκεια της σύμβασης: Έως 31/05/2023

Στον σύνδεσμο παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ RECREATE

Μετάβαση στο περιεχόμενο