Προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Λογιστική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.
Προσκλήσεις

Προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Λογιστική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθμ. 144/30-07-2021 απόφαση του ΔΣ της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. με την οποία εγκρίθηκε η Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη Λογιστική υποστήριξη της Εταιρείας,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  1. Συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την Λογιστική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, κατ’ έτος, του έργου είναι τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  3. α) Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL):

  Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στα τηλ. 2241360617/20, e-mail: readsapnai@gmail.com, Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ., Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1, Διοικητήριο, 1ος όροφος, Τ.Κ. 85131, Ρόδος.

  β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85131 Ρόδος, είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική (courier) έως τη Δευτέρα 30/08/2021, Ώρα: 15:00μ.μ., καθώς το εμπρόθεσμο θα προσδιορίζεται από το Πρωτόκολλο Εισερχομένων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.

  1. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
  2. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Τρίτη 31/08/2021. Ώρα: 10:00π.μ., Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85131 Ρόδος. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

   

Κατεβάστε ολόκληρη την προκύρηξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο