ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.
Recreate Δελτία Τύπου Έργα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Το έργο RECREATE (www.interregeurope.eu/recreate/) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε πέντε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες: West Midlands (Ηνωμένο Βασίλειο), Περιφέρεια της Campania (Ιταλία), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ελλάδα), Λιθουανία και Νοτιοδυτική Oλτένια (Ρουμανία).

Στο πλαίσιο του έργου συντάχθηκε έκθεση με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών», η οποία βρίσκεται διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του έργου (https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1580384340.pdf).

Η έκθεση αναφοράς έχει ως στόχο την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών στις πέντε συμμετέχουσες Περιφέρειες. Η ανάλυση διεξάγεται χρησιμοποιώντας έρευνες βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικές με τις ΜΜΕ και τα καινοτόμα συστήματα του κλάδου των μεταφορών, αλλά και μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων σε επιλεγμένες ΜΜΕ και οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων του κλάδου των μεταφορών.

Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε περιφέρεια αναλύοντας τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, τη διοικητική οργάνωση και δομή, τις κύριες πόλεις και την προσβασιμότητα σε αυτές, την αγορά

εργασίας και την οικονομία, τις μεταφορικές υποδομές, τους κύριους τοπικούς φορείς, τις περιφερειακές πολιτικές για τις ΜΜΕ του κλάδου των μεταφορών, τις προκλήσεις και τις απειλές των εν λόγω ΜΜΕ, τις κύριες ευκαιρίες και τάσεις ανάπτυξης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της καινοτομίας και των προϊόντων/υπηρεσιών των ΜΜΕ στον κλάδο των μεταφορών, καταλήγοντας σε μια ανάλυση SWOT. Με βάση αυτή τη λεπτομερή και συγκριτική ανάλυση, η έκθεση καταλήγει επισημαίνοντας τις κύριες ιδιαιτερότητες και διαφορές μεταξύ των υπό μελέτη περιφερειών.

Μια συνοπτική εκδοχή της έκθεσης θα βρίσκεται σύντομα διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην αγγλική, ιταλική, λιθουανική και ρουμανική γλώσσα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο