ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 4/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έργα Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 4/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. N.A.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 6783/27-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ).
  7. To Τεχνικό Δελτίο του Έργου με κωδικό Euro-MED0200900 «TOURISMO: TOURism Innovative and Sustainable Management of flOws (Καινοτόμος και Βιώσιμη Τουριστική Διαχείριση των ροών)»
  8. Την υπ’ αρ. 178/08-12-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

 

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «TOURISMO: TOURism Innovative and Sustainable Management of flOws (Καινοτόμος και Βιώσιμη Τουριστική Διαχείριση των ροών)», του Προγράμματος Διακρατικής συνεργασίας Interreg Euro-MED, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ. Διάρκεια της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης του έργου (30/09/2026) με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
301 Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Ν.Α. (Ρόδος) ΠΕ Οικονομολόγων έως την ημερομηνία λήξης του έργου (30/09/2026) (με δυνατότητα παράτασης) 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
301

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ΠΕ Οικονομολόγων

2. Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση εγγραφής μέλους στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

3. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

5. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε Ο.Τ.Α. πρώτου (α’) η δεύτερου (β’) βαθμού, οργανισμούς ή εταιρείες Ο.Τ.Α.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αρίθμ. 1, 2, 3, 4 και τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση ΣΜΕ

Παραρτήματα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο