ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έργα Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. N.A.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 6783/27-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ).
  7. To Τεχνικό Δελτίο του Έργου με κωδικό Euro-MED0200256 «REVIVE: Developing community based innovative business models for the revival of the internal areas in the Mediterranean».
  8. Την υπ’ αρ. 178/08-12-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ανακοινώνει

 Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «REVIVE: Developing community based innovative business models for the revival of the internal areas in the Mediterranean (Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων με βάση την κοινότητα για την αναβίωση των εσωτερικών περιοχών στη Μεσόγειο)», του Προγράμματος Διακρατικής συνεργασίας Interreg Euro-MED, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ. Διάρκεια της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης του έργου (30/09/2026) με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Ν.Α. (Ρόδος) ΠΕ Οικονομολόγων έως την ημερομηνία λήξης του έργου (30/09/2026) με δυνατότητα παράτασης 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

2. Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Οικονομολόγου ή Βεβαίωση εγγραφής μέλους Οικονομικού Επιμελητηρίου.

3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

4. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

6. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε Ο.Τ.Α. πρώτου (α`) η δεύτερου (β`) βαθμού, οργανισμούς ή εταιρίες Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1, 2, 4, 5 και τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΠΕ Οικονομολόγων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση ΣΜΕ

Παραρτήματα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο