ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έργα Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. N.A.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 7364/07-02-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΡΙ46ΜΤΛ6-ΒΓΨ).
  7. Την υπ’ αρ. 161/25-08-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ανακοινώνει

 Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης: «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής έως τις 30-11-2022. Στο πλαίσιο της πράξης αυτής θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Ν.Α.

(Ρόδος)

ΠΕ Οικονομολόγων Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως

30-11-2022

1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομολόγων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

2. Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών σχετικό με τους θεματικούς στόχους και τους άξονες της πράξης (Περιβάλλον)

3. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

5. Ελάχιστη εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (3) τριών ετών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σε ΟΤΑ ‘Α και ‘Β Βαθμού ή εταιρείες αυτών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1, 2, 4 και τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο