ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έργα Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. N.A.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  5. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 14626/26-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0).
  6. To Τεχνικό Δελτίο του Έργου με κωδικό ΜΕD 8142 «ALTER ECO PLUS: Underpinning mainstreaming processes of the Carrying Capacity Limit calculation tool to improve tourism policies and strategies in MED territories»
  7. Την υπ’ αριθμ. 142/06-07-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ALTER ECO PLUS: Underpinning mainstreaming processes of the Carrying Capacity Limit calculation tool to improve tourism policies and strategies in MED territories» του Προγράμματος Διακρατικής συνεργασίας INTERREG MED. Η προβλεπόμενη διάρκεια της Σύμβασης ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης του έργου (30/06/2022) με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
401 Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Ν.Α. (Ρόδος) ΠΕ Οικονομολόγων από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης του έργου (30/06/2022) 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
401 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομολόγων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
2. Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση εγγραφής μέλους στο Οικονομικό Επιμελητήριο
3. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών σχετικός την Περιβαλλοντική Διαχείριση σύμφωνα με τους θεματικούς στόχους και τους άξονες του έργου
4. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
6. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διαχείριση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1, 2, 4 και 5.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση ΣΜΕ

Παραρτήματα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο