Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων Ανέργων (Δ’ Κύκλος)
Δελτία Τύπου Έργα

Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων Ανέργων (Δ’ Κύκλος)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δημοσιεύει το προσωρινό μητρώο ωφελουμένων για συμμετοχή σε Δράσεις Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ 5123953), για τον Δ’ Κύκλο.

Οι απορριφθέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι έως τις 14/03/2024.

Οι αντιρρήσεις/ενστάσεις κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση readsapnai@gmail.com προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συσταθεί από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή αντιρρήσεων/ενστάσεων έως τις 14/03/2024 καθιστά την ένσταση άκυρη.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο