Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία press kit στο πλαίσιο της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ»
Έργα Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία press kit στο πλαίσιο της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ»

 • ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  δημιουργία press kit στο πλαίσιο της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ»
  Αναθέτουσα αρχή Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
  Τίτλος παραδοτέων Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης
  Είδος διαδικασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  δημιουργία press kit (μπλοκ σημειώσεων, στυλό με το λογότυπο του έργου, usb sticks που θα περιλαμβάνουν τα βίντεο και ρεπορτάζ και σποτάκια που έχει δημιουργήσει το ΡΙΚ για το έργο, φυλλάδιο αποτελεσμάτων του έργου κτλ)λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

  ·    τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 118.

  ·    την υπ’ αριθμ. 101/04-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ.

  Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις   τεσσάρων χιλιάδων 4.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  Χρηματοδότηση έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών    14-10-2019
  Τόπος κατάθεσης των προσφορών Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και όχι για μέρος αυτών.

   

  Προθεσμία ολοκλήρωσης υπηρεσιών

  Οι υπηρεσίες του ανάδοχου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31η  Οκτωβρίου 2019.

 •  Πρόσκληση Ανάθεσης 
Μετάβαση στο περιεχόμενο