Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ – Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό).

Κύριος Δικαιούχος: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Σχήμα Δικαιούχων:

  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  Ν. Αιγαίου,
  • Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου

Γενικά:
Η πράξη «Ψηφιακός Ηρόδοτος II» αποτελεί φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ανάδειξης αρχειακού υλικού ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020. Με την ολοκλήρωση του έργου, ψηφιοποιούνται και αναδεικνύονται 500 ώρες οπτικοακουστικού και μουσικού υλικού πνευματικής κυριότητας ΡΙΚ, περισσότερες από μισό εκατομμύριο σελίδες κυπριακών εφημερίδων, οι οποίες φυλάσσονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, καθώς και οι σημαντικότερες εφημερίδες που έχουν εκδοθεί στη νήσο της Ρόδου και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την Κύπρο. Οι τελευταίες βρίσκονται αρχειοθετημένες στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πρωτεύουσας των Δωδεκανήσων.

Κύριος στόχος έργου:
Είναι η ψηφιοποίηση ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισμικού αρχειακού υλικού και κυρίως η διάθεση με όρους ανοικτής πρόσβασης. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν κομβικής από ιστορική άποψη γεγονότα και εξελίξεις της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας που διαδραματίστηκαν στην Κύπρο και την περιοχή του Νότιου Αιγαίου (Ρόδος). Το έργο στοχεύει τόσο στην αναβάθμιση της προσβασιμότητας του κοινού και την εφαρμογή της καινοτόμας προσέγγισης για ΑΜΕΑ, δημιουργώντας ένα πρότυπο διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου.

Ειδικοί Στόχοι του έργου:

  • η υλοποίηση με υψηλές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης των αρχείων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η διάσωση, ασφαλής φύλαξη, συντήρηση, ταξινόμηση και τεκμηρίωση του υλικού
  • η δημιουργία σύγχρονης υποδομής για τη διαχείριση του ψηφιοποιημένου αρχείου από τους φορείς ιδιοκτήτες του, πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητά τους
  • η ανάδειξη, σύγκριση και προβολή υλικού εξαιρετικής ιστορικής αξίας στις σημερινές και μέλλουσες γενιές των δύο χωρών
  • η ενθάρρυνση ενός μόνιμου δικτύου  διασυνοριακής συνεργασίας των δύο περιοχών σε θέματα ιστορικής έρευνας και παρουσίασης γεγονότων που επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξή τους
  • η δημιουργία δικτυακής υποδομής για εύκολη/γρήγορη έρευνα και πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό από το κοινό και ειδικές ομάδες
  • η δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ  στο ψηφιοποιημένο υλικό
  • η ικανοποίηση της θεμελιώδους ανάγκης ενημέρωσης των πολιτών για πρόσβαση σε ιστορικά αρχεία και πληροφορίες.

Χρηματοδότηση έργου:
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδος και της Κύπρου.

Επίσημη ιστοσελίδα έργουhttps://www.digital-herodotus.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο