Αναβάθμιση προσόντων

Γενικές Πληροφορίες

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» το οποίο αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και προσόντων. Το έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» με βάσει τον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικό π/υ 575.600€ και κωδικό Πράξης ΟΠΣ: 5123953. Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται 24 μήνες.

Σκοπός και περιεχόμενο του Προγράμματος

Το έργο θα απευθύνεται σε 200 συνολικά ωφελούμενους, άνδρες και γυναίκες, 29-64 ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, ηλικίας και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Κατά την υλοποίηση του έργου θα προωθηθεί με ισόρροπη συμμετοχή από όλες περιφερειακές ενότητες (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) της ΠΝΑ. Για τον λόγο αυτό, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ θα διασφαλίσει τη δυνατότητα συμμετοχής κατοίκων διαφορετικών νησιών, καθώς και κατοίκων μικρών νησιών, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι οι εξής:
1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού,
2. Υλοποίηση Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (100 ωρών θεωρητικής και 200 ωρών πρακτικής) στις κάτωθι 3 ειδικότητες: α) Σερβιτόρου, β) Οροφοκόμου, γ) Υπαλλήλου υποδοχής ξενοδοχείου.
3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης των τριών (3) ειδικοτήτων θα έχει συνολική διάρκεια 300 ώρες ανά ειδικότητα εκ των οποίων οι 100 ώρες αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 200 ώρες πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 300 ωρών εκ των οποίων οι 100 ώρες αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 200 ώρες πρακτική άσκηση. Η οποία είναι υποχρεωτική ώστε να κεφαλαιοποιηθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεωρίας, αλλά και η απόκτηση/διερεύνηση ιδιαίτερων ικανοτήτων και στάσεων των καταρτιζόμενων.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι που θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση που θα πρέπει να: 

1. Είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ενεργό δελτίο ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι. 
2. Είναι απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
3. Να μην διαθέτει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
4. Είναι από 29 έως 64 ετών κατά την εναρκτήρια ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο κάθε ωφελούμενος με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο