Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Λογιστική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.
Προσκλήσεις

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Λογιστική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 107/18-07-2018 απόφαση του ∆Σ της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. με την

οποία εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου

για την Λογιστική υποστήριξη της Εταιρείας, 2. Τον εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  1. Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την Λογιστική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, κατ’ έτος, του έργου είναι τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  3. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος, Τηλέφωνο: (+30)2241360617/19 Φαξ: (+30)2241039985. Πληροφορίες: Χριστοφάκης Κων/νος, 9πμ-2μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Η παραλαβή τους γίνεται, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) και κατόπιν προσκόμισης της αίτησης χορήγησης (βάσει του σχετικού υποδείγματος του Παρ/τος Ε’1). Για διευκόλυνση και μόνο των υποψηφίων, το πλήρες κείμενο της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. (www.readsa.gr).β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος, είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική (courier) έως την Πέμπτη 09/08/2018, Ώρα: 11:00π.μ., καθώς το εμπρόθεσμο θα προσδιορίζεται από το Πρωτόκολλο Εισερχομένων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.
  4. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
  5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Παρασκευή 10/08/2018. Ώρα: 10:00π.μ., Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

 

Κατεβάστε ολόκληρη την προκύρηξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο