CO-CREATE -Δημιουργία ενός δικτύου ανταγωνιστικών cluster στην περιοχή της Μεσογείου με τη συμβολή του δημιουργικού κλάδου»
Έργα

CO-CREATE -Δημιουργία ενός δικτύου ανταγωνιστικών cluster στην περιοχή της Μεσογείου με τη συμβολή του δημιουργικού κλάδου»

Εταιρικό σχήμα:

Συντονιστής Εταίρος:

 • Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Venice Rovigo Delta – Lagunare (Ιταλία)

Εταίροι Έργου:

 • Veneto Region (Ιταλία)
 • Spanish association for the Internationalization of the companies of electronics, computer and telecommunications (Ισπανία)
 • Andalusian Institute of Technology (Ισπανία)
 • Toulon Var Technologies (Γαλλία)
 • Jozef Stefan Institute (Σλοβενία)
 • Association Science and Technology Park Almada/Setúbal (MADAN PARQUE)
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κιλκίς
 • Politecnico di Milano (Ιταλία)
 • DEVELOPMENT AGENCY ZAGREB – TPZ Ltd. (Κροατία)
 • KNOWLEDGE INNOVATION MARKET FOUNDATION (Ισπανία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή:

Οι κλάδοι της μηχανικής, των κατασκευών και των επίπλων αποτελούν παραδοσιακούς τομείς για την περιοχή της Μεσογείου, με σημαντικό αντίκτυπο σε όρους Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και απασχολησιμότητας. Οι συγκεκριμένοι τομείς, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν συχνά συνεργατικοί σχηματισμοί (Clusters), συνήθως χαρακτηρίζονται από έλλειψη καινοτομίας, που θα μπορούσε να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητά τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Ο ανταγωνισμός που προέρχεται από άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα έντονος, ενώ οι κοινωνικές τάσεις αναζητούν νέες λύσεις: η καινοτομία είναι απαραίτητη για να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις αυτών των συνεργατικών σχηματισμών (Clusters).

Το έργο θα προωθήσει τη συνεργασία με την χρήση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων απευθυνόμενων σε διαχειριστές Cluster, ΜμΕ και φορείς χάραξης πολιτικής. Τα κύρια αποτελέσματα θα είναι ένα σύνολο εργαλείων (εργαλειοθήκη) αλληλεπίδρασης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας των Cluster και των ΜμΕ, η υποστήριξη 380 ΜμΕ σε έργα καινοτομίας, η ανάπτυξη ενός διακρατικού καινοτόμου δικτύου μεταξύ παραδοσιακών και δημιουργικών κλάδων και η προετοιμασία ενός «μανιφέστο» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου. Επίσης, το CO-CREATE θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη περισσότερων ανταγωνιστικών Clusters σε Μεσογειακό επίπεδο, μέσω της εκπόνησης μίας μεθοδολογίας και ειδικών εργαλείων που θα εστιάζουν στην στήριξη πρωτοβουλιών μεταξύ των Clusters.

Οι δώδεκα εταίροι του έργου προέρχονται από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Κροατία και την Πορτογαλία. Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες οργανισμοί εκπροσωπούν τους φορείς παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και τις ενώσεις τους και τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα των περιφερειών στις οποίες ανήκουν.

Στόχος του έργου:

Στόχος του έργου CO-CREATE είναι να στηρίξει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους δημιουργικούς κλάδους και τα παραδοσιακά Clusters ή δίκτυα, συνεισφέροντας στην πιλοτική δοκιμή και τον από κοινού σχεδιασμό δημιουργικών μεθόδων που θα εφαρμοστούν σε επιχειρηματίες και διαχειριστές Clusters με την υποστήριξη εργαλείων διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ειδικοί Στόχοι του έργου:

 • Υποστήριξη της συνεργασίας των Clusters με δραστηριότητες γόνιμης αλληλεπίδρασης
 • Υποστήριξη των ΜμΕ που ανήκουν στα Clusters να καθορίσουν νέες διαδικασίες και προϊόντα καινοτομίας
 • Υποστήριξη των τοπικών περιφερειακών και διαχειριστικών αρχών για τον καθορισμό καινοτόμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πλαισίων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο