ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έργα Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. N.A.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  5. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 3955/21-01-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7).
  6. Την υπ’ αριθμ. 122/04-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,

 

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «RECREATE: REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs» του Προγράμματος Διακρατικής συνεργασίας INTERREG EUROPE, συνολικής διάρκειας 17 μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι και την λήξη του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Π.Ν.Α.

(Ρόδος)

ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 17 μήνες (με δυνατότητα παράτασης) 1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Επικοινωνίας και ΜΜΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

3. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

4. Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένων, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Παρουσιάσεις και δ) Υπηρεσίες διαδικτύου.

6. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε Ο.Τ.Α. πρώτου (α`) η δεύτερου (β`) βαθμού, οργανισμούς ή εταιρείες Ο.Τ.Α.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αρίθμ. 1, 2, 3, 5 και τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία.

 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο