Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CO-CREATE” –Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs
Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CO-CREATE” –Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CO- CREATE” – Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 96/03-03-2017 και 98/19-06-2017 σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος, Τηλέφωνο: (+30) 2241360617/19 Φαξ: (+30) 2241039985, e- mail: elnikitara@otenet.gr , Πληροφορίες: Νικηταρά Ελευθερία – Χριστοφάκης Κώστας.
 2. Προϋπολογισμός έργου: 59.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 3. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α. κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβούλων. β. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία έχουν υλοποιήσει έργα παρόμοιας φύσης την τελευταία πενταετία. γ. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία εμφανίζουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014 έως 2016) μεγαλύτερο ή ίσο με το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. δ. Νομικά Πρόσωπα, τα οποία θα δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή τωνυπηρεσιών.
 4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, σύμφωναμε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
 5. Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2019,ημερομηνία λήξης του έργου
 6. Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής

  Συνεργασίας INTERREG MED, κωδ. Έργου 1204.

 7. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠεριφέρειαςΝοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος, Τηλέφωνο: (+30) 2241360617/19 Φαξ: (+30) 2241039985. Πληροφορίες: Νικηταρά Ελευθερία – Χριστοφάκης Κώστας, 9πμ-2μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) και κατόπιν προσκόμισης της αίτησης χορήγησης (βάσει του σχετικού υποδείγματος του Παρ/τος). Για διευκόλυνση και μόνο των υποψηφίων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (www.readsa.gr).

  β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος, είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική (courier) έως την Πέμπτη 06/07/2017, Ώρα: 11:00π.μ., καθώς το εμπρόθεσμο θα προσδιορίζεται από το Πρωτόκολλο Εισερχομένων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.

 8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Παρασκευή 07/07/2017. Ώρα: 10:00π.μ., Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
 9. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με την Διακήρυξη.
 10. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
 11. Θεσμικό Πλαίσιο: Ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 3852/2010, 427/2014 και 4412/2016 και οιΚανόνες Επιλεξιμότητας και Υλοποίησης του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας

  INTERREG MED.

12. Ημερομηνία δημοσίευσης Πρόχειρου Διαγωνισμού: 20/06/2017.
13. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’

οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε

δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Χρήστος Μπάρδος

Συνημμένα αρχεία: Πρόσκληση  &  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο