Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων δημοσιότητας και κατάρτισης που εντάσσονται στο έργο “CO-CREATE” – Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs»
Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων δημοσιότητας και κατάρτισης που εντάσσονται στο έργο “CO-CREATE” – Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs»

Οι κλάδοι της μηχανικής, των κατασκευών και των επίπλων αποτελούν παραδοσιακούς τομείς για την περιοχή της Μεσογείου, με σημαντικό αντίκτυπο σε όρους Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και απασχολησιμότητας. Οι συγκεκριμένοι τομείς, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν συχνά συνεργατικοί σχηματισμοί (Clusters), συνήθως χαρακτηρίζονται από έλλειψη καινοτομίας, που θα μπορούσε να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητά τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Ο ανταγωνισμός που προέρχεται από άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα έντονος, ενώ οι κοινωνικές τάσεις αναζητούν νέες λύσεις: η καινοτομία είναι απαραίτητη για να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις αυτών των συνεργατικών σχηματισμών (Clusters).

Στόχος του έργου CO-CREATE είναι να στηρίξει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους δημιουργικούς κλάδους και τα παραδοσιακά Clusters ή δίκτυα, συνεισφέροντας στην πιλοτική δοκιμή και τον από κοινού σχεδιασμό δημιουργικών μεθόδων που θα εφαρμοστούν σε επιχειρηματίες και διαχειριστές Clusters με την υποστήριξη εργαλείων διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το έργο θα προωθήσει τη συνεργασία με τη χρήση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων απευθυνόμενων σε διαχειριστές Cluster, ΜμΕ και φορείς χάραξης πολιτικής. Τα κύρια αποτελέσματα θα είναι ένα σύνολο εργαλείων (εργαλειοθήκη) αλληλεπίδρασης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας των Cluster και των ΜμΕ, η υποστήριξη 380 ΜμΕ σε έργα καινοτομίας, η ανάπτυξη ενός διακρατικού καινοτόμου δικτύου μεταξύ παραδοσιακών και δημιουργικών κλάδων και η προετοιμασία ενός «μανιφέστο» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου. Επίσης, το CO-CREATE θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη περισσότερων ανταγωνιστικών Clusters σε Μεσογειακό επίπεδο, μέσω της εκπόνησης μίας μεθοδολογίας και ειδικών εργαλείων που θα εστιάζουν στην στήριξη πρωτοβουλιών μεταξύ των Clusters.

Οι δώδεκα (12) εταίροι του έργου προέρχονται από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και την Πορτογαλία και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα αναλυτικά. Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες οργανισμοί εκπροσωπούν τους φορείς παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και τις ενώσεις τους και τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα των περιφερειών στις οποίες ανήκουν.

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μετάβαση στο περιεχόμενο